WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE 13.03.2020

Zarząd Oleśnickiego Klubu Hokejowego zgodnie §18 pkt.1 Statutu z dnia
11.04.2011 zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Klubu w sali Klubu Seniora w Oleśnickiej Bibliotece Publicznej w Oleśnicy (56-400)
przy ul. Reja 10.

I termin wyznacza się na dzień 13 marca 2020 r. godz. 18.00

II termin wyznacza się na dzień 13 marca 2020 godz. 18.15

Porządek zebrania:
1. Wybór prowadzącego zebranie
2. Wyznaczenie protokolanta
3. Wybór komisji skrutacyjnej i uchwał i wniosków
4. Stwierdzenie prawomocności zebrania
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2019
6. Sprawozdanie finansowe za rok 2019
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2019
8. Dyskusja na temat sprawozdań
9. Głosowania za przyjęciem sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
10. Zgłaszanie kandydatur do Zarządu i Komisji Rewizyjnej
11. Dyskusja i zgłaszanie wolnych wniosków
12. Przeprowadzenie wyborów Zarządu i Komisji Rewizyjnej
13. Ogłoszenie wyniku wyborów
14. Ukonstytuowanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej
15. Zmiana adresu siedziby Klubu
16. Plan zamierzeń na rok 2020/21
17. Odczytanie komunikatu Komisji Uchwał i Wniosków
18. Zakończenie zebrania


Zostaw komentarz