Zakres działalności

 

 • Rozpowszechnianie wiedzy o tradycji i współczesnych trendach obowiązujących
  w hokeju na lodzie, hokeju na łyżworolkach, jeździe szybkiej na rolkach oraz łyżwiarstwie.
 • Podejmowanie działań dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia uzdolnień i sprawności, zachowania zdrowia człowieka,
  w tym w szczególności dzieci i młodzieży oraz krzewienie wiedzy i utrwalania zwyczajów
  w tym zakresie.
 • Uczestnictwo oraz organizowanie imprez i zawodów sportowych.
 • Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
 • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo
  w realizacji zadań Klubu.
 • Tworzenie oraz wspieranie inicjatyw zmierzających do popularyzacji hokeja na lodzie, hokeja na łyżworolkach, jeździe szybkiej na rolkach oraz łyżwiarstwa.
 • Planowanie i organizowanie życia sportowego członków klubu w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe.
 • Organizowanie zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej członków klubu, a także w celu zapobiegania patologiom społecznym.
 • Realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień.
 • Współudział w rozbudowie i utrzymaniu urządzeń i sprzętu sportowego.

Zapraszamy na nasz oficjalny fanpage.  –>